Wie zijn we

Charter

Visie op een duurzame toekomst


1. Sociale pijler


 • a. Wij ondersteunen kwetsbare mensen, door de maatschappij soms als ‘arbeidsongeschikt’ verklaard. Wij zien in deze mensen op de eerste plaats hun mogelijkheden en verborgen talenten. Wij willen samen met hen blijven opkomen om hen een waardige plaats (terug) te laten vinden in de samenleving.
 • b. Dat doen we door zowel kwaliteitsvolle arbeid als kwaliteitsvolle ondersteuning aan te bieden. Dat gebeurt op maat, waarbij de individuele vraag of nood van de persoon het uitgangspunt is.
 • c. Wij willen mensen niet alleen benaderen vanuit de hun toegewezen labels of tickets: we gaan uit van de totale mens en van het unieke van elke persoon in zijn context. Wij kiezen voor een heterogene doelgroep en willen zowel niet-categoriaal als sectoroverschrijdend blijven werken. Zo vullen mensen elkaar aan in hun sterktes en komen de mogelijkheden van iedereen beter tot hun recht.
 • d. We blijven permanent zoeken naar een evenwicht tussen individu, groep en arbeidstaak: respect voor ieders eigenheid in een bedding van verbondenheid.
 • e. We vinden een cultuur van open en oprechte communicatie met elkaar belangrijk. Zowel tussen begeleiders onderling, als in de relatie begeleider-deelnemer. Die relaties worden gekenmerkt door wederzijds respect, gelijkwaardigheid en dialoog.
 • f. We willen democratisch handelen: de stem van elke deelnemer heeft een belangrijke plaats in elke beslissing die haar/hem aanbelangt. We streven hierbij naar optimale inspraak en betrokkenheid.


  2. Economische pijler

 • a. Economische leefbaarheid van onze projecten is een belangrijke voorwaarde om onze doelstellingen te kunnen blijven waarmaken. Daarom blijven we streven naar een gezonde economische en financiële basis, een zo groot mogelijke economische zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Winst wordt opnieuw geïnvesteerd in de verbetering van de leef- en werkomstandigheden.
 • b. Wij gaan uit van het recht op zinvolle arbeid voor iedereen.
  We maken producten met een reële meerwaarde voor de maatschappij, waarbij we ons inschakelen in het economisch en sociaal weefsel van de samenleving. De latente waarden van arbeid worden voor ons de manifeste: zelfrealisatie, sociale contacten, zinvolle structurering van de eigen tijd.
 • c. Toch blijft ook de primaire functie van arbeid (het genereren van een inkomen) voor ons belangrijk: wij blijven streven naar een levenswaardig inkomen voor iedereen. We blijven zoeken op welke manier gecreëerde meerwinsten kunnen terugvloeien naar de deelnemers, waardoor hun sociaal-economische positie in de samenleving verder kan versterken en verbeteren.
 • d. Arbeidstaken staan niet geïsoleerd van elkaar, maar zijn opgenomen in een groter geheel. De overzichtelijkheid van het arbeidsproces en de plaats van iedereen daarin blijft voor elke deelnemer belangrijk. Op die manier kan hij zich ook betrokken voelen bij de arbeid en zich bewust zijn van zijn plaats en bijdrage daarin. Daarom gaat veel aandacht naar ‘natuurlijke ketens’ waar we onszelf mee verbinden (van zaad tot vrucht, van appel tot sap, van graan tot brood…). Deze verbondenheid genereert ook solidariteit en respect voor mekaars werk en persoon.
 • e. Om deze doelen te realiseren blijft een voortdurende reflectie nodig: op onze schaalgrootte en op de invloed ervan op de deelnemers, op de kwaliteit van de producten, op de arbeid en de werking als geheel.


  3. Ecologische pijler

 • a. We leven in de context van een kwetsbare aarde waarin alles onlosmakelijk verbonden is met elkaar. Daarom moeten we de ecologische voetafdruk van onze werking zoveel mogelijk zichtbaar maken, zodat we maatregelen kunnen nemen om onze impact, waar het kan, te reduceren.

 • b. Bijzondere aandacht zal daarom gaan naar aspecten zoals energiebesparing; een zorgvuldig en milieuvriendelijk omgaan met grondstoffen, wasproducten, afval, brandstoffen…; reduceren van voedseloverschotten; stimulerende maatregelen om duurzame verplaatsingsmiddelen te gebruiken tijdens het werk en in het woon-werk verkeer; investeren in duurzame energieprojecten (zonne-energie of andere duurzame energiebronnen);….

 • c. In de productie, de aankoop en de verkoop kiezen we voor duurzaamheid, fair-trade en bio. Toch willen we niet blind zijn voor mogelijke negatieve effecten die de aankoop van sommige bioproducten kunnen betekenen (bvb. wanneer de transportkost voor het milieu hoog is). Dergelijke dilemma’s moeten het voorwerp zijn van een zorgvuldige afweging die binnen de werking op een breed draagvlak moet kunnen steunen.


  4. De zorg voor een rechtvaardige wereld

 • a. Met onze werking willen wij ons inschakelen in de zorg voor een meer rechtvaardige wereld. Eerlijke handel en ethisch beleggen van reserves zijn manieren om dit vorm te geven.

 • b. Werken aan meer rechtvaardigheid heeft zowel een interpersoonlijke als een politiek-maatschappelijke dimensie. Wij proberen dat in de praktijk te brengen, onder meer door coöperatief samen te werken met projecten dichtbij en over de grenzen van land en continent.

Het Charter samengevat: de acht basispeilers:

De Wroeter verbindt er zich toe:

 • 1. zich in te passen in een brede maatschappelijke beweging die streeft naar een rechtvaardige wereld waarin iedereen eerlijke kansen krijgt.
 • 2. zich in te passen in een brede maatschappelijke beweging die streeft naar duurzaamheid en die zorg draagt voor onze planeet en haar bewoners.
 • 3. een werking uit te bouwen waarin mensen zich thuis voelen en waarbij verbondenheid en openheid de kernwoorden zijn.
 • 4. een werking uit te bouwen die vertrekt van de eigenheid van elk individu, waarbij de maximale ontplooiing van iedereen die betrokken is bij het project centraal staat.
 • 5. een werking uit te bouwen waarin ernaar gestreefd wordt iedereen zinvolle arbeid te verschaffen, een arbeid die op maat van de deelnemers zal worden uitgewerkt.
 • 6. alle deelnemers zo sterk mogelijk te betrekken in de werking, met oog voor basisdemocratische beginselen.
 • 7. permanent oog te hebben voor het aspect van de schaalgrootte van het project, waarbij de economische, de sociale en de ecologische dimensie onder ogen zullen worden genomen.
 • 8. bij de verder uitbouw van het project deze basisprincipes te respecteren.

Met steun van

Vlaanderen
Welzijnszorg
VDAB
Provincie Limburg
Nationale Loterij
Leader
Koning Boudewijn Stichting
Herwin
De Werkplekarchitecten
ESF
Europese Unie
Kwaito
SOM
VAPH
Fonds gezonde lucht, by Greenpeace
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland